ĐẠI HỌC - KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - KHÓA 2018 - 2019 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Khóa 2018 - 2019 trong file đính kèm.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - KHÓA 2015 - 2016 - 2017 Sinh viên xem đề cương chi tiết ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa - Khóa 2015 - 2016 - 2017 trong file đính kèm.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC