Quy định mới về xét và trao học bổng - áp dụng từ NH2011-2012

Ghi chú: Theo quy định mới, với học bổng tài năng, 1 năm học chỉ xét 1 lần vào cuối năm học, dự kiến trao học bổng vào tháng 10 hàng năm.

0