TB 843-2011 về đăng ký môn học và học lại HK1 NH11-12 lớp tối

Áp dụng: toàn thể sinh viên lớp tối và sinh viên chính quy ban ngày muốn học trả nợ chung lớp liên thông tối

Tài liệu bổ trợ tại web: Thời khóa biểu của Khoa Cơ - Điện - Điện tử, Thời khóa biểu khoa khác nếu là môn cơ bản mà K.CĐĐT không có; Danh mục tương đương và thay thế các môn chuyên ngành Khoa Cơ - Điện - Điện tử; Danh mục tương đương các môn cơ bản tại website Khoa Tiếng Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Khoa học Cơ bản, Khoa Chính trị.

0