TB 1083 thay thế TB 713 quy định về việc đăng ký học lại (quan trọng)

Điểm mới:

- SV có thể làm đơn xin học theo dạng đồ án những môn không có học phần thay thế.

- Hệ chính quy có thể trả nợ chung với hệ vừa học vừa làm và ngược lại nếu cùng nhóm tương đương Khoa lập (xem mục Đào tạo tại web Khoa).

0