ROBOT ĐẠI CHIẾN 2019 (HỘI DOANH NGHIỆP CK- ĐIỆN HAMEE)
ROBOT ĐẠI CHIẾN 2019 - MÙA 2
HỘI DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ ĐIỆN TỔ CHỨC

HÌNH ẢNH BUỔI KHAI MẠC


HÌNH ẢNH CÁC ĐỘI VÀO VÒNG TỨ KẾT

CHIẾN BINH ĐẾN TỪ ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM (HUTECH) 
[1] UnitedBot Robot                                                           [2] Storm Breaker Robot

[1] STORM BREAKER ROBOT - HUTECH + CTY NGÔ PHAN

[2] UNITEDBOT ROBOT -  HUTECH + LIÊN QUÂN ĐH
KẾT QUẢ VÒNG TỨ KẾT:
STORM BREAKER ROBOT + UNITEDBOT ROBOT TIẾN THẲNG VÒNG TRONG
 
- VKT HUTECH - 29/12/2019 -
14581043