DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NHIỆM KỲ 2017-2019

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN VIỆN KỸ THUẬT HUTECH NHIỆM KỲ 2017-2019

STT Họ và tên Chức vụ  NGÀY SINH  THÔNG TIN LIÊN HỆ
1

Tạ Tấn Tính
Bí Thư 09/01/1998 SĐT: 01218174091
EMAIL: tatinh.t7@gmail.com
2
Hồ Gia Hân
P.bí thư 06/06/1999 SĐT: 0917976278
EMAIL: hogiahan6699@gmail.com
3

Nguyễn Trọng Khoa Nguyên
P.bí thư 06/08/1998 SĐT: 0902347040
EMAIL: nguyentrongkhoanguyen@gmail.com
4


Nguyễn Thành Nhân
UVBCH 16/10/1999 SĐT: 0938185931
EMAIL: thanhnhan.peter.nguyen@gmail.com
5

Nguyễn Thị Thanh Huyền
UVBCH 29/07/1998 SĐT: 0962414229
EMAIL: nguyenthithanhhuyen29071998@gmail.com
6


Phạm Phi Hổ
UVBCH 06/08/1998 SĐT: 01637601212
EMAIL: phamphiho1998@gmail.com
7

Nguyễn Chí Phúc 
UVBCH 16/10/1999 SĐT: 01667848072
EMAIL: phuc9d2014@gmail.com
8

Nguyễn Văn Nguyên
UVBCH 01/07/1999 SĐT: 01687547813
EMAIL: chuluntheky21@gmail.com
9

Nguyễn Chí Cường
UVBCH 03/02/1996 SĐT: 0968535853 / 0979181066
EMAIL: chicuong96dd@gmail.com
14568653