Thông báo T04/2019: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIẢNG VIÊN 2018 - 2019 ĐỢT 2

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2018 – 2019  ĐỢT 2
Lưu ý mốc thời gian:
08/04/2019 - 30/05/2019:
-  Chủ nhiệm đề tài (Giảng viên) sẽ đăng ký đề tài NCKH cấp trường và nộp hồ sơ tại Viện Kỹ Thuật HUTECH.
- Viện Kỹ thuật HUTECH tổng hợp và nộp danh sách đề tài NCKH do giảng viên đăng ký về phòng KHCN
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHCN GỒM CÓ:
1. Phiếu đăng kí đề tài
2. Thuyết minh đề tài
3. Lý lịch khoa học của Giảng viên

14575395