THÔNG BÁO 09/TB-NCKH: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIẢNG VIÊN 2019 - 2020 ĐỢT 1
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ GIẢNG VIÊN 2019 - 2020 ĐỢT 1PHẦN 1:
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CỦA GIẢNG VIÊN NĂM 2019– 2020 ĐỢT 1

 I. THỜI GIAN:  27/09/2019 - 15/10/2019
-  Chủ nhiệm đề tài (Giảng viên) chuẩn bị hồ sơ NCKH cấp trường và nộp hồ sơ tại Viện Kỹ Thuật HUTECH (trước ngày 15/10/2019).
- Viện Kỹ thuật HUTECH tổng hợp và nộp danh sách đề tài NCKH do giảng viên đăng ký về phòng KHCN (15/10/2019- 19/10/2019).

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHCN GỒM
- Phiếu đăng kí đề tài (BM03/QT01/KHCN)
- Thuyết minh đề tài KHCN (BM04/QT01/KHCN)
- Lý lịch khoa học của Giảng viên (BM05/QT01/KHCN)

PHẦN 2: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHCH - GV CẤP TRƯỜNG 2020 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHCN (Dự kiến) 15/6/2020 - 30/7/2020  

--- VIỆN KỸ THUẬT ---
14577975