NCKH - SINH VIÊN

Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2016- 2017

THÔNG BÁO Kính gửi: Giảng viên và Sinh Viên Khoa Cơ - Điện - Điện tử           Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên và giảng viên về việc đăng ký đề tài nghiên...

TB Đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015

Sinh viên xem danh sách đính kèm. Sinh viên đăng ký theo mẫu(đính kèm) và liên hệ trực tiếp với GV Phụ trách đề tài để thực hiện.

TB v/v đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ    S ố :   82 /TB-CĐĐT                               TPHCM,...

Thông báo V/v đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ    S ố :   82 /TB-CĐĐT                               TPHCM,...

Banner Tư vấn trực tuyến