TB v/v đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm 2013-2014

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA CƠ-ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

 

 S ố :   82 /TB-CĐĐT                               TPHCM, ngày  28  tháng  11  năm 2013.

  THÔNG BÁO

V/v  ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM 2013-2014

 

Căn cứ theo kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Thành phố “Euréka”“Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” cấp Bộ được tổ chức hàng năm và kế hoạch nghiên cứu khoa học sinh viên của Trường. Nhằm phát huy tư duy sáng tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và nâng cao tay nghề thực hành của sinh viên sau khi ra trường và để chinh phục những đỉnh cao khoa học, tiếp bước những thành quả khoa học của HUTECH mang lại. Nay Ban chủ nhiệm Khoa Cơ-Điện-Điện tử thông báo đến toàn thể sinh viên trong Khoa “Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013-2014”“Kế hoạch thực hiện nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2013-2014” để theo dõi và tiến hành thực hiện.

Rất mong nhận được sự tích cực tham gia của tất cả sinh viên trong Khoa.

Trân trọng.

                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

 

Nơi nhận:                                                                               

-  Sinh viên                                                                                                 (đã ký)    

-  Đăng web                                                                                                 

-  Lưu K.CĐĐT

                                                                                                 TS. Nguyễn Thanh Phương

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phụ trách NCKHSV Khoa: Thầy Phạm Hùng Kim Khánh

ĐT: 0913 754 091

Email: phkkhanh@yahoo.com 

0