Thông báo T9/2018: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018-2019
ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2018-2019
Các mốc thời gian:
01/10/2018 – 10/10/2018: Giảng viên Viện Kỹ thuật HUTECH hướng dẫn nhóm sinh viên của mình khai báo hồ sơ đề tài Sinh viên NCKH và nộp về Viện Kỹ thuật HUTECH.
11/10/2018 – 15/10/2018: Viện Kỹ thuật HUTECH tổng hợp hồ sơ và lập danh sách các đề tài SV NCKH gửi về P.KHCN.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SV NCKH: Bản đăng ký đề tài NCKH Sinh viên (Download mẫu đính kèm)

Lưu ý: GV hướng dẫn yêu cầu sinh viên: điền thông tin, in ra giấy, SV ký tên; GV hướng dẫn ký tên; Trưởng Viện Kỹ thuật HUTECH ký tên;
14571764