TB-KHCN T07/2020: SINH VIÊN NCKH 2019 - 2020 [ LẦN 2]
THÔNG BÁO [LẦN 2]
SINH VIÊN NC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 2019 - 2020

 
CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG:
​- Nộp thuyết minh (File mềm) NCKH SV về Viện Kỹ thuật HUTECH (nh.nhan@hutech.edu.vn): trước 12 giờ 00 phút trưa ngày 20/07/2020
Hội đồng Khoa học Viện n
ghiệm thu đề tài cấp Viện: 21/07/2020 - 24/07/2020
Hội đồng Khoa học Nhà trường xét chọn đề tài gửi dự thi cấp Bộ: trước ngày 31/7/2020
- Hoàn thiện đề tài và gửi đề tài được chọn dự thi về P.KHCN&DAQT để kiểm tra thể thức trình bày: trước ngày 10/8/2020.

-- VKT TB - 13/7/2020 --

 
14585085