TB-KHCN-SV T09/2020: ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SV NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NH 2020 - 2021
SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NH 2020 - 2021

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH (CẤP VIỆN)

I. THỜI GIAN-QUI TRÌNH THỰC HIỆN:
- Bước 1: Nhóm SV (SV) liên hệ GV để nhận đề tài NCKH
                
(từ ngày 1/10/2020 đến 10/10/2020);
- Bước 2: SV điền phiếu đăng ký (điền đủ thông tin yêu cầu trong phiếu), in ra giấy A4, SV ký tên, GVHD ký tên xác nhận
               
(từ ngày 1/10/2020 đến 10/10/2020);
- Bước 3: SV gửi Phiếu đăng ký về VP Viện Kỹ thuật HUTECH: 01 bản mềm, 01 bản in
               
(trước ngày 15/10/2020);

II. NỘP PHIẾU SV KHCN:
- Bản in: VP Viện Kỹ thuật - Phòng E1-01-10 - (Trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao): gặp thư ký Bảo Vy [0965.301.914] - ĐT VP Viện: 028-7101-2368
-
Bản mềm: gửi về 02 email: nh.nhan@hutech.edu.vn nb.vy@hutech.edu.vn

III. DS GVHD NCKH, BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ:
- SV vui lòng TẢI file đính kèm.< VKT -TB - 30/9/2020 >
 
14586072