[TB T4/2021] Nghiệm thu NCKH SV NH 2020-2021
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
THÔNG BÁO
NGHIỆM THU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 
NĂM HỌC 2020-2021

Các mốc thời gian quan trọng:
Nộp kết quả nghiệm thu đề tài SV NCKH cấp Trường:
- Thời hạn nộp kết quả nghiệm thu đề tài SV NKCH cấp Trường năm học 2020-21 về Viện Kỹ Thuật trước ngày 15/05/2021;
 
Xét chọn đề tài gửi dự thi Giải thưởng SV NCKH cấp Bộ 2021:
- Hội đồng Khoa học Nhà trường xét chọn đề tài gửi dự thi cấp Bộ trước ngày 30/05/2021;
- Đề tài được chọn dự thi cấp Bộ gửi về P.KHCN để kiểm tra thể thức trình bày trước ngày 10/6/2021;
- Tất cả hồ sơ dự thi gửi về P.KHCN để trình xin xác nhận hồ sơ của Nhà trường, khai báo online và gửi dự thi trước ngày 19/6/2021.

[VKT-TB-T4/2021]

 
14591427