SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Biểu mẫu & hướng dẫn trình bày ĐATN (áp dụng từ HK2 năm học 20-21) Sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp xem các biểu mẫu liên quan và hướng dẫn trình bày ĐATN (cập nhật mới T8/2021) => xem file đính kèm. 
Link đăng ký GVHD & đề tài ĐATN - HK1 năm học 20-21 Sinh viên đăng ký theo link đính kèm: https://docs.google.com/forms/d/1coO2KKhYS7GOM8gpdfA1XXwqz5LILCqQnkeqbuVaeE8/edit
Link nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20 LINK NỘP BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP - HK2 NĂM HỌC 2019-2020- Sinh viên nộp báo cáo theo link đính kèm.  https://docs.google.com/forms/d/1zKzL90u1hs_s3pbEnvhLJYqxFzXK9Hn7nymjYV1juOw/edit - File báo cáo định...
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU=> Sinh viên nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo.https://docs.google.com/forms/d/1pB-a555M7GDbqXkeeoCJxpK6C37u8uPCw9k9HbgjoU4/edit 
Các biểu mẫu liên quan điểm Sinh viên phải tự in ra khi cần.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC