BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẤY GIỚI THIỆU
SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THEO LINK SAU

=> Sinh viên nhận giấy giới thiệu theo đúng kế hoạch đã thông báo.


https://docs.google.com/forms/d/1pB-a555M7GDbqXkeeoCJxpK6C37u8uPCw9k9HbgjoU4/edit

 
14565852