BIỂU MẪU GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Sinh viên đăng ký theo đường link

https://docs.google.com/a/hutech.edu.vn/forms/d/e/1FAIpQLSdNtP-c5EqwvRxTh7zwVm4-8nrab98inMR49vSHevFcplAeWQ/viewform?c=0&w=1

Ghi chú: Sinh viên lên VP Viện (cơ sở A) nhận Giấy giới thiệu thực tập sau 02 ngày đăng ký trực tuyến
 
14565852