Kết quả mở lớp theo yêu cầu - Hk2 năm học 2016:2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO

KẾT QUẢ MỞ LỚP THEO YÊU CẦU DÀNH CHO SV NĂM CUỐI

 HK2 năm học 2016-2017

 
STT Tên môn học Mã MH TC Thứ Ca học Ngày học Ghi chú
1 Hình học họa hình và cad 401045 2 2
6
5
 
13/02/17-19/03/17
13/02/17-19/03/17
Lớp tối
2 Cad trong kỹ thuật điện ELE236 3 4
5
7
1+2
(5 tiết)
13/02/17-05/03/17
27/02/17-09/04/17
27/02/17-09/04/17
Lớp ngày
3 Scada 401085 3 2
6
5 24/04/17-18/06/17
24/04/17-18/06/17
Lớp tối
4 Nhập môn công nghệ thong tin CAP211 3 8
4
8
1+2
5
1+2
13/02/17-05/03/17
13/02/17-12/03/17
06/03/17-09/04/17
Lớp tối
5 Thiết kế hệ thống số 401088 2 6
7
5 13/02/17-19/03/17
13/02/17-19/03/17
Lớp tối
6 TH thiết kế hệ thống số 403161 1 8 1+2 01/05/17-04/06/17 Lớp tối
7 TN giải tích mạch điện 403105 1 3
7
5 01/05/17-14/05/17
01/05/17-14/05/17
 
 
HỦY
8 Điện tử thông tin 401027 3 2
5
5 24/04/17-18/06/17
24/04/16-18/06/17
Lớp tối
9 Mạng NGN 401074 3       Hình thức ĐA
10 Hệ thống viễn thông 401043 3       Hình thức ĐA
11 Kết cấu cơ khí 401046 3       Hình thức ĐA
12 Kỹ thuật đo lường 401059 2       Hình thức ĐA
13 Thực hành vẽ cơ khí 403164 1       Hình thức ĐA
14 Điện tử 2 401029 3       Hình thức ĐA
15 Vẽ kỹ thuật và cad 20242019 2       Hình thức ĐA
16 Thông tin di động thế hệ 3 20262088 2       Hình thức ĐA
17 Thông tin số 20242083 2       Hình thức ĐA
18 Hệ thống điều khiển số 401040 3       Hình thức ĐA
19 Điện tử ứng dụng 20262061 2       Hình thức ĐA
20 TN kỹ thuật đo 403106 1       Hình thức ĐA
 
Thời điểm đóng học phí: từ ngày 03/01/17 đến 13/01/17
 
Lưu ý:  Sinh viên kiểm tra thông tin về học phí trước khi đóng học phí. Nếu trường hợp chưa thấy môn học mở theo yêu cầu đã đăng ký thành công, khi đóng học phí sinh viên cộng thêm số tín chỉ mình đã đăng ký thêm và đóng thêm phần học phí đó (Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo-Khảo thí để biết về môn học mình đã đăng ký).
                                                                                                Ngày 03 tháng 01 năm 2017
                                                                                                       Khoa Cơ-Điện-Điện tử
                                                                                                                                                                                                                                                                                      (đã ký)
 
                                                                                                        Nguyễn Thanh Phương
 
14565511


Banner Tư vấn trực tuyến