Thông báo về việc tra cứu xét thông tin hồ sơ xét tốt nghiệp đợt ngày 3/1/2017

Sinh viên tra cứu thông tin hồ sơ tốt nghiệp tai link sau:

http://sinhvien.hutech.edu.vn/TraCuuFileTuyenSinh/TraCuuThongTinHoSoTotNghiep

* Lưu ý:
- Sinh viên vui lòng nộp bổ sung hồ sơ tại phòng Đào tạo – Khảo thí trong thời hạn nộp
- Sinh viên có thông tin trong cột ghi chú, vui lòng liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí gấp để điều chỉnh dữ liệu.
- Sinh viên ký xác nhận thông tin tốt nghiệp liên hệ phòng Đào tạo – Khảo thí vào giờ hành chính.
(Sinh viên phải bổ sung đầy đủ hồ sơ mới được nhận bằng chính thức).
- Mọi thắc mắc, phản hồi về thông tin bổ sung hồ sơ trước khi nhận bằng tốt nghiệp, vui lòng liên hệ về phòng Đào tạo – Khảo thí gặp cô Hoàng hoặc cô Trang trong thời hạn nộp.
14565777


Banner Tư vấn trực tuyến