TB về việc mở lớp bổ sung theo yêu cầu - HK2 năm học 1718
THÔNG BÁO
V/v mở lớp học bổ sung theo yêu cầu của Sinh viên

- Thời gian đóng học phí theo thông báo từ nhà trường: Từ 08/01/2018 đến 19/01/2018
- Ngày 16/01/2018 Viện sẽ thông báo kết quả về việc mở môn học bổ sung trong HK2 năm học 1718
Ghi chú:  Khi đóng học phí, SV sẽ đóng thêm học phí của môn học mà mình đăng ký bổ sung -> Photo biên lai đóng học phí và nộp về Văn phòng Viện (tại cơ sở Điện Biên Phủ) -> Hạn chót nộp biên lại photo đóng học phí về VP Viện là ngày 22/01/2018

1. Các môn học không có TKB trong Hk2 năm học 1718 -> Sẽ mở lớp nếu số lượng đăng ký từ 30SV trở lên -> Trường hợp không đủ sẽ hủy lớp, SV chờ TKB tiếp theo 
STT Mã môn học Tên môn học
1 403161 TH Thiết kế hệ thống số
2 401043 Hệ thống viễn thông
3 401004 Hệ thống thông tin quang
4 401029 Điện tử 2
5 401066 Kỹ thuật số
6 403162 Thực hành vi điều khiển

2. Các môn học có TKB trong HK2 năm học 1718 -> Trường hợp số lượng đăng ký lớp tối không đủ mở lớp sẽ hủy -> SV đăng ký với lớp ngày để học
STT Mã MH Tên môn học
7 401101 Xử lý tín hiệu số
8 401071 Lý thuyết thông tin
9 401020 Công nghê Cad/Cam/CNC
10 403104 TH Cad/Cad/CNC
11 401041 Hệ thống thông tin di động
12 412043 Truyền số liệu
13 401027 Điện tử thông tin

3.Các môn học không có TKB trong Hk2 năm học 1718 -> Sẽ mở được lớp vào buổi tối theo yêu cầu của SV (thỏa điều kiện mở lớp)
 
STT Mã MH Tên môn học Hình thức học Ghi chú
14 AUT107 Hệ thống điện-điện tử ô tô Lý thuyết  
15 ELD105 Vi điều khiển Lý thuyết  
16 401017 Cơ sở điều khiển tự động Lý thuyết  
17 AUT1412 Đồ án hệ thống điện-điện tử ô tô Đồ án  
18 401003 An toàn và môi trường trong công nghiệp Đồ án  
19 401051 kỹ thuật cao áp Đồ án  
20 401065 Kỹ thuật siêu cao tần và anten Đồ án  
21 401064 Kỹ thuật robot Đồ án SV đã học và không qua môn. Đăng ký học lại trong HK2 -1718
22 403106 TN Kỹ thuật đo Đồ án  

 
14568494