Kế hoạch Thực tập Tốt nghiệp - HK2 năm học 1718
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HK2 NĂM HỌC 2017-2018
(14ddt + 14ddc + 14dtd + 14dck + 14dct)
 
 
1. Đăng ký giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệpThời gian đăng ký giấy giới thiệu thực tập TN     : Từ 15/03/2018 đến 06/05/2018
  • Hình thức đăng ký         : Đăng ký trực tuyến theo đường link
  • Thời gian nhận giấy giới thiệu thực tập TN     : 02 ngày sau khi đăng ký trực tuyến
  • Địa điểm nhận giấy giới thiệu TTTN     : Văn phòng Viện Kỹ Thuật Hutech (Cơ sở A)
  • Ghi chú : SV nộp giấy giới thiệu TTTN bản chính cho Công ty , photo 1 bản để đóng vào cuốn báo cáo thực tập TN nộp cho GVH.
  • SV có thể đi thực tập trước, tuy nhiên vẫn phải theo kế hoạch của Nhà trường.  SV phải liên hệ với GVHD hàng tuần để báo cáo tiến độ thực tập của mình.
2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp
  • Thời gian thực tập chính thức tại công ty    : Từ 07/05/2018  đến  22/07/2018
  • Thời gian hoàn thiện và nộp báo cáo cho GVHD : Từ 23/07/2018  đến  29/07/2018
  • Thời gian GV nộp điểm về VP Viện      : Từ 30/07/2018  đến  05/08/2018
3. Biểu mẫu

4. Danh sách  giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp :
  • Đối với SV chỉ đăng ký thực tập Tốt Nghiệp       : Xem file đính kèm trên Web Viện
  • Đối với SV vừa Thực tập TN vừa thực hiện Đồ án TN: SV xem danh sách GVHD đồ án TN -> Chọn đề tài và GVHD (GVHD thực tập Tốt nghiệp sẽ hướng dẫn đồ án Tốt nghiệp cho sinh viên)
5. Ghi chú:
=> Sinh viên nộp báo cáo cùng với PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHUẨN ĐẦU RA & CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ” => Nhiều sinh viên thực tập cùng công ty chỉ cần 01 phiếu khảo sát
 
                  

 
14569025