THÔNG BÁO LỊCH NHẬN SÁCH ĐỐI VỚI SV NHẬN SÁCH BỔ SUNG
Từ ngày 12/03/2018-16/03/2018 : Vp Viện sẽ phát sách đối với những sinh viên đăng ký học phần bổ sung KHÓA 2017
SINH VIÊN THỰC HIỆN THEO CÁC BƯỚC:
B1: Lớp trưởng thu tất cả Biên lai Học phí của các bạn SV trong lớp .
B2: Lớp trưởng mang tất cả biên của lớp mình đến Văn phòng Viện tại cơ sở A - Điện Biên Phủ để nhận sách cho SV lớp mình

Thời gian nhận và phát sách: Sáng: 8:00-11:00
        Chiều: 14:00-16:00

CHÚ Ý: Văn phòng Viện chỉ phát sách theo danh sách mà lớp trưởng tổng hợp. Không phát sách cho từng cá nhân.
THÔNG BÁO NÀY CHỈ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÓA 2017
 
14569111