Kế hoạch tham quan kiến tập HK1 năm học 1819 - Lớp 18DDC
14571996