THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ - GV VÕ THỊ BÍCH NGỌC
STT Lớp môn học Giảng viên Lý do Ngày bù Tiết Phòng Trạng thái
1 Kỹ thuật điện tử 
LH: VKT_T4 
NH/NTH: 02/
-Võ Thị Bích Ngọc BÙ TRƯỚC KHU B Thứ 6
16/11/2018
13-15 B-11.02 Đã duyệt
2 Kỹ thuật điện tử 
LH: VKT_T4 
NH/NTH: 02/
-Võ Thị Bích Ngọc BÙ TRƯỚC KHU B Thứ 6
23/11/2018
13-15 B-11.02 Đã duyệt
14572747