Kế hoạch thực hiện đồ án môn học - HK2 năm học 1819 (Cập nhật 15.03.19)
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HK2 NĂM HỌC 18-19

- Thời gian thực hiện đồ án  : từ 18/03/19 đến 09/06/19
- Thời gian bảo vệ : từ 10/06/19 đến 16/06/19
- Thời gian nộp điểm về VP Viện : từ 17/06/19 đến 23/06/19


Đối với Đồ án tổng hợp ô tô - Thời gian thực hiện như sau:
- Thời gian thực hiện đồ án  : từ 29/04/19 đến 21/07/19
- Thời gian bảo vệ : từ 22/07/19 đến 28/07/19
- Thời gian nộp điểm về VP Viện : từ 29/07/19 đến 03/08/19


Lưu ý: Sau buổi gặp mặt với GVHD, lớp và Giảng viên thống nhất lại buổi học chính thức, liên hệ VP Viện để được cấp phòng học đồ án (nếu cần)
 
VIỆN KỸ THUẬT HUTECH
14574965