Kế hoạch thực tập Doanh nghiệp - Khóa 16 hệ Việt Nhật & Cao đẳng chính quy
 
KẾ HOẠCHTHỰC TẬP DOANH NGHIỆP
Khóa 2016 - Hệ Việt Nhật & Khóa 2016 Cao đẳng chính quy
Học kỳ 2 năm học 2018 - 2019


1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp
Thời gian liên hệ GVHD và đăng ký GGT      : Từ 17/06/2019 đến 28/06/2019
Thời gian thực tập chính thức tại công ty   : Từ 01/07/2019 đến 25/08/2019
Thời gian hoàn thiện báo cáo TTDN   : Từ 26/08/2019  đến  27/08/2019
Thời gian liên hệ GV chấm điểm báo cáo : Từ 28/08/2019 đến 29/08/2019
Thời gian SV nộp báo cáo về VP Viện      : Thứ 6, ngày 30/08/2019, lúc 9g00

2. Cách thức đăng ký và nhận Giấy giới thiệu
  • Ghi chú : Về giấy giới thiệu, sinh viên photo ra 01 bản để đóng vào cuốn báo cáo sau này, bản chính nộp cho cty.
3. Các biểu mẫu liên quan đến thực tập tại Doanh nghiệp
SV bấm vào đường link : https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14562892-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep

4. Danh sách GVHD (Sinh viên xem file đính kèm)

5. Hình thức nộp báo cáo
  • Mỗi Sinh viên in và nộp 01 cuốn báo cáo về VP viện Kỹ thuật Hutech (Cuốn báo cáo hoàn chỉnh là trình bày theo đúng hướng dẫn, có đầy đủ nhận xét của Doanh nghiệp , nhận xét của GVHD và chấm điểm báo cáo)
  • Không nộp dùm; Không ký thay.
  • Sinh viên không ký tên vào bảng điểm xem như tự ý hủy kết quả môn học.
  • PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NHÀ TUYỂN DỤNG VỀ CHUẨN ĐẦU RA & CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THÔNG QUA VIỆC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ => sinh viên thực tập cùng công ty chỉ cần 01 phiếu khảo sát (Để rời bên ngoài khi nộp cùng cuốn báo cáo)
  • Ghi chú: Trang Bìa : SV khóa 16 hệ Việt nhật tải Trang bìa học kỳ doanh nghiệp - SV khóa 16 cao đẳng tải trang bìa TTTN
14576465