TB về việc mở lớp theo yêu cầu - HK2 năm học 2019:2020
THÔNG BÁO

V/v mở bổ sung các lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2019-2020

  
Hiện tại nhu cầu đăng ký mở lớp theo yêu cầu của Sinh viên khá nhiều. Nay Viện Kỹ Thuật Hutech tiếp nhận đơn đăng ký mở lớp theo yêu cầu của Sinh viên đối với các môn học hiện tại không có mở trong Học kỳ này, đặc biệt là các môn học tiên quyết để Sinh viên đăng ký và kịp tiến độ học cho các môn học trong chương trình.
Các mốc thời gian như sau:
Thời gian nhận đơn mở lớp theo yêu cầu         : Từ 23/07/19 - 02/08/19
(Sinh viên tải biểu mẫu trên Web) theo đường link sau :
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14560324-mau-dang-ky-hoc-lai-mo-rieng-theo-yeu-cau-danh-cho-sv-nam-cuoi
Ngày công bố kết quả mở lớp theo yêu cầu     : 05/08/19 (Sinh viên theo dõi và đọc kỹ thông báo về kết quả mở lớp)
Thời gian đóng học phí                                              : 06/08/19-16/08/2019.
Thời gian Viện nộp DS mở lớp về Phòng ĐT-KT       : 05/08/19
Thời gian học                                                             : Hk1 năm học 2019-2020
Điều kiện để được mờ lớp:
  • Đối với môn học lý thuyết: Tối thiểu 30 Sinh viên/ lớp. (Riêng Môn thực hành sẽ còn phụ thuộc quỹ phòng trống của Xưởng thực hành)
  • Đối với môn học đồ án : không giới hạn số lượng sinh viên
Ghi chú:
Trường hợp số lượng đăng ký để mở lớp ít hơn 30 Sinh viên (đối với môn học lý thuyết) sẽ bị hủy lớp.  
                     Ngày 22 tháng 07 năm 2019
                       Viện Kỹ thuật Hutech
14576995