DSGV phản biện ĐATN thiết kế dự án 3 - Khóa 2015 hệ VJIT
Sinh viên xem danh sách GVPB (file đính kèm)
Thường xuyên cập nhật và xem thông báo trên Web
Ngày hội đồng đánh giá : thứ 7, ngày 03/08/2019 (cả ngày)
14577032