Danh sách chính thức GVHD thực tập tốt nghiệp - HK1 năm học 1920
1. Sinh viên xem danh sách đính kèm
2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp
- Thời gian thực tập tốt nghiệp (TTTN) : Từ 30/09/2019 - 24/11/2019 (8 tuần)
- Thời gian hoàn thành, in báo cáo TTTN và trình GVHD chấm điểm và ký nhận xét : Từ 25/11/2019 - 30/11/2019
- Thời gian nộp báo cáo TTTN (có đủ chữ ký, nhận xét và chấm điểm của GVHD về VP. Viện khu A) : 02/12/2019 lúc 9g00 (nộp cùng với phiếu khảo sát về CTĐT của Doanh nghiệp)
3. Các lưu ý
- Sinh viên báo cáo tình hình thực tập tốt nghiệp cho Giảng viên (gặp trực tiếp hoặc gởi mail cho GVHD. Tùy thuộc yêu cầu của GVHD)
- Mỗi sinh viên sẽ làm bản kế hoạch cá nhân trình bày tất cả các công việc mình dự kiến sẽ thực hiện trong thời gian thực tập tại Doanh nghiệp và đóng vào trong cuốn báo cáo.
- Mỗi sinh viên in 01 cuốn báo cáo (kèm theo giấy giới thiệu, bản kế hoạch cá nhân, nội dung báo cáo trình bày theo quy định)
- Phiều khảo sát của Doanh nghiệp về chương trình đào tạo (mỗi nhóm sinh viên thực tập cùng 1 doanh nghiệp chỉ cần 01 phiếu khảo sát)
14577949