Danh sách giảng viên hướng dẫn đồ án môn học _ Hk1 đợt 2 năm học 2019-2020
THÔNG BÁO
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỒ ÁN MÔN HỌC
HK1 ĐỢT 2 NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHƯ SAU:
- THỜI GIAN THỰC HIỆN : 25/11/2019 - 05/01/2020
- THỜI GIAN BẢO VỆ : 06/01/2020 - 08/01/2020
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : SV XEM DS ĐÍNH KÈM
 
14578947