KẾ HOẠCH TTTN & ĐATN (HK2 NĂM HỌC 19-20)
Kế hoạch Thực tập tốt nghiệp & Đồ án tốt nghiệp
 học kỳ 2 năm học 2019-2020
Khóa 2016


1.Thời gian đăng ký: bắt đầu đăng ký từ lúc 13g30 ngày 06/01/2020 2. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp:
Tất cả sinh viên các lớp 16DDC, 16DCK, 16DCT, 16DDT, 16DTD : thực tập tốt nghiệp ở HK2 đợt A, và tất cả sinh viên đều thực hiện đồ án tốt nghiệp ở Hk2 đợt B
Riêng sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô, kế hoạch như sau:
 • Nhóm học 03 môn thay thế:
 • Các lớp 16DOT A1,A2,A3,B1,B2,B3 : Thời gian thực tập tốt nghiệp sẽ diễn ra ở HK2 đợt A => học 03 môn thay thế ở HK2 đợt B
 • Các lớp 16DOT C1,C2,C3,C4,B4,B5 : Thời gian thực tập tốt nghiệp sẽ diễn ra ở HK2 đợt B => học 03 môn thay thế ở HK2 đợt A
 • Nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp:
 • Sinh viên sẽ thực tập tốt nghiệp ở HK2 đợt A, và thực hiện đồ án tốt nghiệp ở HK2 đợt B
Ghi chú: Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật ôtô muốn chuyển đổi đợt thực tập, photo thời khóa biểu Hk lên nộp tại VP Viện Kỹ thuật Hutech, cơ sở A để xem xét.
3. Về giảng viên hướng dẫn và đăng ký giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp:
Trường hợp sinh viên chọn công ty thực tập tốt nghiệp trong danh sách viện cung cấp sẽ do chính GV phụ trách liên hệ công ty hướng dẫn trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp. Sinh viên lên VP Viện khu A đăng ký trực tiếp cho đến hết ngày 17/01/2020. (File danh sách công ty nhận sinh viên thực tập sẽ được công bố trên web Viện vào ngày 06/01/2020) => SV không cần đăng ký giấy giới thiệu trực tuyến trên web.
Trường hợp sinh viên tự tìm công ty thực tập tốt nghiệp, sinh viên làm đơn đăng ký công ty thực tập, chọn GV hướng dẫn và chuyển cho trưởng bộ môn phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên đăng ký giấy giới thiệu trực tuyến trên trang web của Viện kỹ thuật, nộp phiếu đăng ký công ty thực tập tốt nghiệp có đầy đủ chữ ký của trưởng bộ môn và GVHD cho đến hết ngày 17/01/2020.
=> Thời gian và địa điểm nhận giấy giới thiệu: Nhận theo kế hoạch mỗi đợt thực tập; Nơi nhận: VP Viện khu A, cơ sở 475A, Điện Biên Phủ, P15, Bình Thạnh
4. Về đề cương thực tập tốt nghiệp và giấy giới thiệu TTTN:
4.1. Thời gian đăng ký công ty TTTN và nộp đề cương thực tập tốt nghiệp:
 • Đối với đợt TTTN ở đợt A, HK2 năm học 19-20: đến hết ngày 17/01/2020
 • Đối với đợt TTTN ở đợt B, HK2 năm học 19-20: đến hết ngày 17/04/2020
Lưu: Đề cương chi tiết phải có chữ ký của Giảng viên hướng dẫn.
4.2. Thời gian nhận giấy giới thiệu và phiếu đề cương chi tiết đã được phê duyệt:
 • Đối với đợt TTTN ở đợt A, HK2 năm học 19-20: đến hết ngày 17/01/2020
 • Đối với đợt TTTN ở đợt B, HK2 năm học 19-20: đến hết ngày 17/04/2020
5. Các mốc thời gian thực tập tốt nghiệp:
TT Nội dung Đợt A Đợt B
 • 16DDC + 16DTD
 • 16DCT + 16DCT
 • 16DDT
 • 16DOT A1,A2,A3,B1,B2,B3
 • Nhóm thực hiện ĐATN lớp 16DOT
 • 16DOT C1,C2,C3,C4,B4,B5
1 Giảng viên liên hệ công ty 14/12/2020 – 27/12/2020 16/03/2020 – 31/03/2020
2 Gặp mặt SV khóa 2016 Thứ 7, ngày 04/01/2020, lúc 7g30, Hội trường E3-05.01
3 Công bố danh sách công ty nhận thực tập sinh 06/01/2020 06/04/2020
4 Sinh viên đăng ký chọn công ty thực tập và nộp phiếu đề cương TTTN về Viện (có chữ ký của GVHD) 06/01/2020 – 17/01/2020 06/04/2020 – 17/04/2020
5 Thời gian nhận giấy giới thiệu thực tập tốt nghiêp và phiếu đề cương đã được Viện/Trưởng bộ môn phê duyệt. 04/02/2020 – 07/02/2020
Liên hệ GV phụ trách để được hướng dẫn đến công ty
21/04/2020 – 24/04/2020
Liên hệ GV phụ trách để được hướng dẫn đến công ty
6 Thời gian thực hiện 10/02/2020 – 05/04/2020 27/04/2020 – 21/06/2020
7 GVHD chấm điểm TTTN 06/04/2020 – 12/04/2020 22/06/2020 – 28/06/2020
8 Sinh viên nộp báo cáo về VP Viện và ký tên vào bảng điểm 16DDC : 14g00 chiều 13/04/2020
16DCK : 8g00 sáng 14/04/2020
16DCT : 14g00 chiều 14/04/2020
16DDT : 8g00 sáng 15/04/2020
16DTD : 8g00 sáng 15/04/2020
16DOT A1,A2,A3,B1,B2,B3 : 14g00 chiều 15/04/2020
Nhóm thực hiện ĐATN ngành Ô tô: 14g00 chiều 15/04/2020
8g00 ngày 23/06/2020
 
 
 
6. Kế hoạch Đồ án tốt nghiệp:
STT Nội dung Thời gian thực hiện
1 Công bố GVHD 06/01/2020
2 Sinh viên đăng ký chọn GVHD (Đăng ký bằng phiếu trực tiếp tại VP Viện khu A) Đến hết ngày 17/04/2020
3 Tổng hợp danh sách SV thực hiện ĐATN gởi cho GVHD 18/04/2020 – 23/04/2020
4 Viện công bố danh sách thực hiện ĐATN 24/04/2020
5 Sinh viên nộp phiếu đăng ký tên đề tài đồ án tốt nghiệp về Viện (và đăng ký online trên trang web của Viện) 27/04/2020 - 06/05/2020
6 Công bố danh sách GVHD và tên đề tài ĐATN 07/05/2020 – 08/05/2020
7 Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp 11/05/2020 – 02/08/2020
8 Thời gian nộp phiếu giao nhiệm vụ về Viện (và đăng ký online trên trang web của Viện) 18/05/2020 – 28/05/2020
9 Thời gian liên hệ nộp báo cáo cho GVHD 03/08/2020 – 09/08/2020
10 Thời gian nộp báo cáo ĐATN 16DDC + 16DTD: 14g ngày 10/08/2020
16DCK + 16DCT: 8g ngày 11/08/2020
16DDT: 14g ngày 11/08/2020
16DOT: 8g ngày 12/08/2020
11 GV hướng dẫn nộp phiếu nhận xét, chấm điểm và báo cáo ĐATN về Viện 17/08/2020
12 Đại diện nhóm sinh viên lên nhận báo cáo và chuyển báo cáo cho GV phản biện Thứ 5, ngày 13/08/2020
13 Thời gian phản biện ĐATN 15/08/2020 – 23/08/2020
14 GV phản biện nộp phiếu nhận xét, chấm điểm và báo cáo ĐATN về Viện 24/08/2020   
15 Hội đồng bảo vệ ĐATN Thứ 7, ngày 29/08/2020
 
   
Lãnh đạo đơn vị
(Đã ký)
PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
 
 
 
14581100