Thông báo về việc đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Hk2 năm học 2019-2020
THÔNG BÁO
Đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp HK2 năm học 19-20

 
1/ Đăng ký chọn GVHD và tên đề tài Đồ án tốt nghiệp: Từ ngày thông báo cho đến ngày 24/04/2020
- Trường hợp đăng ký chọn GVHD trong danh sách (file đính kèm): Sinh viên chỉ cần thực hiện phiếu BM01_Phieu dang ky de tai ĐATN

- Trường hợp đăng ký chọn GVHD ngoài danh sách: Sinh viên cần thực hiện 02 bước sau:
Bước 1: Tải phiếu 
BM00_Phieu dang ky GVHD_ngoai DS trình GVHD
Bước 2:  Tải phiếu BM01_Phieu dang ky de tai ĐATN

Ghi chú: Sinh viên theo dõi thông tin. Trường hợp GVHD đã đủ số lượng, sinh viên phải tìm GVHD khác và thực hiện lại các bước như trên.

2/ Hình thức nộp phiếu về Viện
Nộp online theo link sau:
 https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14583657-link-dang-ky-gvhd-ten-de-tai-do-an-tot-nghiep-tu-hk2-nam-hoc-19-20

Ghi chú: Đại diện 01 thành viên khai báo thông tin của nhóm

3/ Thời gian công bố danh sách sinh viên thực hiện đồ án tốt nghiệp: 27/04/2020 - 06/05/2020

4/ Thời gian nộp phiếu giao nhiệm vụ về Văn phòng Viện: Từ ngày 07/05/2020 - 25/05/2020

Sinh viên tải biểu mẫu BM_Phieu giao nhiem vu thuc hien ĐA/ KLTN

Ghi chú: Trong thời gian này, sinh viên có thể cập nhật tên đề tài mới tại phiếu này (nếu có điều chỉnh). Tất cả các thành viên trong nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp có mặt đủ khi nộp phiếu giao nhiệm vụ và ký tên vào danh sách thực hiện

4/ Thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp: Từ ngày 11/05/2020 - 09/08/2020

5/ Thời gian nộp báo cáo về Viện (dự kiến): Từ ngày 10/08/2020 - 12/08/2020.
Lớp 16DDC + 16DTD: 14g ngày 10/08/2020
Lớp 16DCK + 16DCT: 08g ngày 11/08/2020
Lớp 16DDT: 14g ngày 11/08/2020
Lớp 16DOT: 08g ngày 12/08/2020

6/ Ngày hội đồng đánh giá và trình diễn Techshow: Dự kiến cả ngày thứ 7, ngày 29/08/2020

7/ Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp : Sinh viên bấm vào đường link sau

https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14561930-bieu-mau-lien-quan-den-do-an-tot-nghiep

Ghi chú:
- Danh sách GVHD chính thức sẽ căn cứ vào thời gian các nhóm cập nhật trực tuyến phiếu đăng ký đề tài ĐATN theo đường link trong thông báo. Trường hợp sinh viên đã lên Viện đăng ký GVHD trước đây nhưng không đến gặp GVHD để đăng ký tên đề tài ĐATN hoặc đến gặp trễ và GVHD đã nhận đủ số nhóm đề tài hướng dẫn, Sinh viên phải tìm GVHD mới.

 
Viện Kỹ thuật Hutech
 
14583658