THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 1 HOC KỲ II
THÔNG BÁO
VỀ THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỢT 1 HOC KỲ II (Dự kiến)

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo an toàn cho Sinh viên và CB-GV-NV thì Viện sẽ thay đổi thời gian nộp Báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 1 Học kỳ IIA như sau:
1/ Từ ngày 04/05/2020 đến ngày 10/05/2020: Sinh viên liên hệ Giảng viên hướng dẫn chấm điểm Báo cáo thực tập tốt nghiệp.
2/ Từ ngày 12/05/2020 đến ngày 15/05/2020: Sinh viên nộp quyển Báo cáo thực tập và ký tên vào bảng điểm theo thời gian cụ thể từng ngành:
     - Các lớp 16DDC: 14g00 chiều ngày 12/05/2020
     - Các lớp 16DCK: 8g00 sáng ngày 13/05/2020
     - Các lớp 16DCT: 14g00 chiều ngày 13/05/2020
     - Các lớp 16DDT: 8g00 sáng ngày 14/05/2020
     - Các lớp 16DTD: 14h chiều ngày 14/05/2020
     - Các lớp 16DOTA1, A2, A3, B1, B2, B3: 8h00 sáng ngày 15/05/2020
3/ Địa điểm: Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khu A (Cơ sơ: 475A Điện Biên Phủ), liên hệ Cô Tuyết Mai.

Ghi chú: - Quyển báo cáo thực tập Tốt nghiệp phải có đầy đủ nhận xét và điểm của Giảng viên hướng dẫn.
               - Nộp cá nhân (không nộp giùm).
               - Trình bày Báo cáo thực tập tốt nghiệp chính xác theo Phụ lục - Hướng dẫn trình bài báo cáo thưc tập trong phần BIỄU MẪU THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14562892-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep)
 
14583771