Thông báo mở lớp theo yêu cầu - Hk3 năm học 19-20
THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp theo yêu cầu trong HK3 năm học 2019-2020

  
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên kịp tiến độ chương trình đào tạo, Viện Kỹ thuật Hutech thông báo mở lớp theo yêu cầu trong HK3 năm học 2019-2020 như sau:

Lịch học : Học vào các buổi tối trong tuần (Sinh viên có thể đăng ký theo nhóm riêng và đề xuất ngày học cho nhóm)
Thời gian học : Từ 13/07/2020 - 06/09/2020
Thời gian thi học kỳ : Từ 07/09/2020 - 20/09/2020
Các mốc thời gian đăng ký mở lớp theo yêu cầu:
- Thời gian nộp đơn mở lớp theo yêu cầu : Từ 16/05/2020 - 25/05/2020
- Ngày Viện chốt danh sách mở lớp : Ngày 28/05/2020
- Địa điểm nộp đơn mở lớp theo yêu cầu : Văn phòng Viện khu A/E
- Link biểu mẫu đăng ký :
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14560324-mau-dang-ky-hoc-lai-mo-rieng-theo-yeu-cau-danh-cho-sv-nam-cuoi

Lưu ý:
  • Sinh viên chỉ nộp đơn mở lớp theo yêu cầu với các môn ngoài danh sách. => Viện sẽ chốt danh sách và liên hệ phòng Đào tạo để tạo thêm mã lớp cho sinh viên. => Sinh viên theo dõi danh sách mở lớp Viện công bố vào ngày 28/05/2020. (Các môn học được Viện duyệt mở lớp sẽ được đưa vào hệ thống môn học của Trường). => Sinh viên xem và đăng ký môn học theo Thông Báo số 800/TB-ĐKC : Về việc đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 3 (Học kỳ phụ) năm học 2019-2020 “  
  • Danh sách các môn học được Viện đề xuất mở trong học kỳ hè năm học 19-20 (file đính kèm) : sinh viên theo dõi và đăng ký trực tuyến theo TB  số 800/TB-ĐKC. Với các môn học này, sinh viên không phải làm đơn mở lớp.
  • Phiếu đăng ký mở lớp theo yêu cầu phải đầy đủ thông tin của sinh viên.
 
                                                                                          Ngày 15 tháng 05 năm 2020
                                                                                                        Viện trưởng
                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                        PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14584174