THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016 - HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2019-2020
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 2016
HỌC KỲ 2B - NĂM HỌC 2019-2020

 
1. Các lớp thực tập trong HKIIB: 16DOT C1, C2, C3, C4, B4, B5
 
2. Thời gian thực tập:
Từ ngày 13/7/2020 đến ngày 06/9/2020.
 
3. Giảng viên hướng dẫn (GVHD) và Đề cương thực tập:
  • Viện sẽ công bố Danh sách GVHD. (Xem Danh sách vào ngày 04/6/2020 )
  • GVHD và Sinh viên thống nhất về Doanh nghiệp thực tập và phản hồi về Viện. (Trước ngày 28/6/2020)
  • Đề cương thực tập phải có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn.(theo mẫu)
 
4. Nhận Giấy giới thiệu và Đề cương đã được phê duyệt: hết ngày 11/7/2020        
 
5. Các mốc thời gian Thực tập tốt nghiệp:
TTNội dungThời gian
1Giảng viên liên hệ Doanh nghiệp01/6/2020 – 15/6/2020
2Công bố danh sách GVHD và SV liên hệ GVHD chốt Doanh nghiệp thực tập04/6/2020 – 15/6/2020
3Nộp Đề cương thực tập (có chữ ký GVHD về VP Viện) và đăng ký Giấy giới thiệu (link của Viện)16/6/2020 – 28/6/2020
4In Giấy giới thiệu và trình ký Đề cương thực tập29/6/2020 – 05/7/2020
5Nhận Giấy giới thiệu và Đề cương thực tập06/7/2020 – 11/7/2020
6Thời gian Thực tập13/7/2020 – 06/09/2020
7Liên hệ GVHD chấm Báo cáo thực tập07/9/2020 – 13/09/2020
6Nộp Báo cáo thực tập về VP Viện_ Ngày 14/9/2020:
Lớp 16DOT B5, C2, C3
_ Ngày 15/9/2020:
Lớp 16DOT B4, C1, C4
 
6. Lưu ý:
  • Đối với trường hợp Sinh viên chuyển đổi Thực tập tốt nghiệp từ đợt A sang Đợt B và Sinh viên học Liên thông, Sinh viên phải liên hệ Văn phòng Viện để được biết danh sách GVHD và đăng ký trước 15/6/2020 và thực hiện theo đúng như kế hoạch trên.
  • Trong quá trình nộp đề cương thực tập và tuần đầu tiên Sinh viên thực tập (13/7/2020 – 19/7/2020) Sinh viên có thể thay đổi Công ty thực tập với điều kiện đã được GVHD xác nhận.
  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Viện Kỹ thuật - Khu A (A-02.20) gặp Cô Tuyết Mai để được giải đáp.
  • Sinh viên thực hiện đúng các biểu mẫu Thực tập Tốt nghiệp của Viện theo link:  https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14562892-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep
  • Link đăng ký Giấy giới thiệu online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtP-c5EqwvRxTh7zwVm4-8nrab98inMR49vSHevFcplAeWQ/viewform
 
 
                                                                                              Thứ hai, ngày 01 tháng 6 năm 2020
                                                                                                                Lãnh đạo đơn vị
                                                                                                                       (Đã ký)
                                                                                                   PGS.TS Nguyễn Thanh Phương
 
14584405
Đính kèm: