TB về việc đăng ký mở lớp theo yêu cầu - Hk1 năm học 20-21
THÔNG BÁO

V/v: Mở lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2020-2021

 
Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên kịp tiến độ chương trình đào tạo, Viện Kỹ thuật Hutech thông báo mở lớp theo yêu cầu cho sinh viên đối với các môn học không được mở  trong HK1 năm học 2020-2021 như sau:

Lịch học dự kiến mở lớp : Học vào các buổi tối trong tuần (Sinh viên có thể đề xuất ngày học cụ thể)
Thời gian học : Học kỳ 1 năm học 2020-2021
Địa điểm và thời gian đăng ký:
- Địa điểm nộp đơn mở lớp theo yêu cầu: Văn phòng Viện khu A (hoặc khu E)
- Thời gian tiếp nhận đơn mở lớp theo yêu cầu: từ 24/07/20 đến  04/08/20
- Thời gian đóng học phí: Từ 17/08/20 đến 28/08/20
- Hình thức đóng học phí: đóng chuyển khoản qua ngân hàng

- Link biểu mẫu đăng ký :  
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14560324-mau-dang-ky-hoc-lai-mo-rieng-theo-yeu-cau-danh-cho-sv-nam-cuoi
 
Lưu ý:
  • Sinh viên chỉ nộp đơn mở lớp theo yêu cầu đối với các học phần không có lịch học trong HK1 năm học 20-21 của Trường.
  • Sinh viên theo dõi danh sách các học phần được mở theo yêu cầu được đăng trên trang web https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat của Viện kỹ thuật vào ngày 06/08/20
  • Các môn học được Viện duyệt mở lớp theo yêu cầu sẽ được đưa vào hệ thống môn học của Trường. => Sinh viên xem và đăng ký các lớp học phần mở theo yêu cầu từ ngày 11-13/08/2020, hình thức đăng ký qua mạng.
Viện kỹ thuật Hutech
14585242