TB kế hoạch nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp - HK2 năm học 19-20
THÔNG BÁO
Về việc nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp -  học kỳ 2 năm học 2019-2020
Thời gian nộp : Từ ngày 11/08/2020 đến 19/08/2020
Hình thức nộp: Nộp Online
 
1. Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn nhận xét và chấm điểm báo cáo ĐATN: Từ ngày 10/08/20 đến 17/08/20

2. Cách thức nộp báo cáo Đồ án tốt nghiệp:
  • Hình thức nộp: Nộp online
  • Định dạng file báo cáo: dạng .PDF
  • Đường link nộp báo cáo: Link sẽ đóng vào lúc 8g00 ngày 21/08/20 (Sau thời gian này, trường hợp chưa nộp báo cáo xem như không đạt hướng dẫn và sẽ không được phàn biện)
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14585473-link-nop-bao-cao-do-an-tot-nghiep-hk2-nam-hoc-19-20
  • Cách đặt tên file (không để dấu):
​​3. Thời gian phản biện ĐATN: Từ ngày 22/08/2020 đến 31/08/2020. (Sau thời gian này Viện sẽ chốt danh sách đủ điều kiện ra hội đồng bảo vệ)

4. Danh sách sinh viên đủ điều kiện ra hội đồng bảo vệ sẽ được công bố vào ngày 08/09/2020

5. 
Chuẩn bị file trình chiếu hội đồng: Định dạng file Power Point (file tham khảo đính kèm)

6. Chuẩn bị Poster về Đồ án TN: Khổ giấy A3. In màu. (file tham khảo đính kèm)

7. Ngày tổ chức hội đồng đánh giá bảo vệ ĐATN và Techshow : Dự kiến vào 02 ngày - thứ bảy, ngày 12/09/2020  & Chủ nhật, ngày 13/09/2020 => Tùy tình hình dịch bệnh sẽ cập nhật điều chỉnh (nếu có)

Lưu ý:
  • File báo cáo phải được sự đồng ý của GVHD mới được cập nhật lên web. Nội dung báo cáo bao gồm tất cả dữ liệu liên quan đến ĐATN (kể cả bản vẽ nếu có), và được trình bày theo đúng quy định.
  • Cách thức trình bày báo cáo Đồ án tốt nghiệp: SV trình bày theo đúng hướng dẫn “Phụ lục, hướng dẫn trinh bày ĐATN” trong phần biểu mẫu đăng trên web của Viện. 
  • Danh sách phòng hội đồng và thông báo chuẩn bị phòng hội đồng sẽ được công bố lên web Viện vào ngày 08/09/2020.
  • Ngày đánh giá đồ án tốt nghiệp, mỗi nhóm in 01 cuốn báo cáo có xác nhận của GVHD ký ở trang bìa phụ, chuẩn bị file trình chiếu Powerpoint, in 01 bản Poster theo thông báo.=> Lưu ý: không cần in bìa mạ vàng, Phiếu đăng ký đề tài và phiếu giao nhiệm vụ đính kèm trong báo cáo lúc bảo vệ hội động là bản photo
  • Sau khi đánh giá bảo vệ kết thúc, mỗi nhóm in lại 01 cuốn báo ĐATN đã điều chỉnh và cập nhật theo góp ý của hội đồng đánh giá nộp về Viện và ký xác nhận từ ngày 14/09/2020 đến ngày 21/09/2020. Cuốn báo cáo phải có chữ ký của GVHD trong trang bìa phụ. Phiếu đăng ký và phiếu giao nhiệm vụ trong cuốn báo cáo nộp về Viện phải là bản chính. Trường hợp không nộp báo cáo về Viện, kết quả báo cáo sẽ hủy và sinh viên xem như tự ý bỏ ngang và phải đăng ký thực hiện lại ĐATN.
14585474