Kế hoạch thực hiện Đồ án tốt nghiệp - HK1 năm học 2020-2021
THÔNG BÁO
Kế hoạch Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2020-2021
 
 
1. Liên hệ GVHD và tên đề tài Đồ án tốt nghiệp:
 • Liên hệ GVHD và đăng ký đề tài ĐATN cho đến hết ngày 16/10/20.
 • Trường hợp đăng ký chọn GVHD trong danh sách (file đính kèm): Sinh viên chỉ cần thực hiện phiếu BM01_Phieu dang ky de tai ĐATN
 • Trường hợp đăng ký chọn GVHD ngoài danh sách: Sinh viên cần thực hiện 02 bước sau:
  Bước 1: Tải phiếu 
  BM00_Phieu dang ky GVHD (ngoài DS)
  Bước 2:  Tải phiếu BM01_Phieu dang ky de tai ĐATN
 • Phiếu đăng ký phải đầy đủ chữ ký GVHD và sinh viên thực hiện
 
2. Hình thức nộp phiếu đăng ký về Viện Lưu ý:
Mỗi đề tài chỉ đăng ký 1 lần (đại diện thành viên trong nhóm sẽ thực hiện đăng ký)

3. Thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp: Từ 19/10/20 đến 10/01/21

4. Thời gian nộp phiếu giao nhiệm vụ về Văn phòng Viện: 19/10/20 đến 31/10/20
 • Sinh viên tải biểu mẫu BM_Phieu giao nhiem vu thuc hien ĐA/ KLTN.
Lưu ý:
 • Trong thời gian này, sinh viên có thể cập nhật tên đề tài mới (nếu có điều chỉnh).
 • Tất cả các thành viên trong nhóm thực hiện đồ án tốt nghiệp có mặt đủ khi nộp phiếu giao nhiệm vụ và ký tên vào danh sách thực hiện.
   
5Thời gian nộp báo cáo ĐATN về Viện: Từ 13/01/21 Từ ngày 11/01/21 đến 15/01/21

6. Thời gian phản biện ĐATN: Từ ngày 16/01/21 đến 25/01/21

7. Ngày hội đồng đánh giá ĐATN: Dự kiến ngày 30/01/21 (Thứ 7)

8. Biểu mẫu đồ án tốt nghiệp : Sinh viên bấm vào đường link sau
https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14561930-bieu-mau-lien-quan-den-do-an-tot-nghiep

 
14586238