THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THỰC TẬP ĐỢT 2 - HỌC KỲ I - NĂM 2020-2021
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2
HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021
 
  1. Đối tượng: Sinh viên đăng ký thực tập trong học kỳ IB (Sinh viên đăng ký học vượt)
      2. Thời gian thực tập:
Từ ngày 30/11/2020 đến ngày 24/01/2021.
     3. Giảng viên hướng dẫn (GVHD) và Đề cương thực tập:
  • Viện sẽ phân công GVHD. (Xem Danh sách vào ngày 26/11/2020)
  • GVHD và Sinh viên thống nhất về Doanh nghiệp thực tập và đăng ký thông tin doanh nghiệp thực tập theo link đính kèm và Sinh viên phải nộp đề cương thực tập (phải có chữ ký xác nhận của GVHD) về VP Viện trước ngày 03/12/2020.
  • Nhận Giấy giới thiệu và Đề cương đã được phê duyệt: hết ngày 05/12/2020    
    4. Các mốc thời gian Thực tập tốt nghiệp:
TTNội dungThời gian
1Công bố danh sách GVHD và SV liên hệ GVHD chốt Doanh nghiệp thực tập26/11/2020
2Nộp Đề cương thực tập và đăng ký Giấy giới thiệu (link của Viện: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtP-c5EqwvRxTh7zwVm4-8nrab98inMR49vSHevFcplAeWQ/viewform)27/11/2020 – 03/12/2020
3In Giấy giới thiệu và trình ký Đề cương thực tập04/12/2020
4Nhận Giấy giới thiệu và Đề cương thực tập05/12/2020
5Thời gian Thực tập30/11/2020 – 24/01/2021
6Liên hệ GVHD chấm Báo cáo thực tập và nộp Báo cáo thực tập về VP Viện25/01/2021 – 29/01/2021
 Lưu ý:
  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Viện Kỹ thuật - Khu E (E1-01.08) gặp Cô Tuyết Mai để được giải đáp.
  • Link đăng ký Công ty thực tập và giấy giới thiệu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNtP-c5EqwvRxTh7zwVm4-8nrab98inMR49vSHevFcplAeWQ/viewform
Thứ hai, ngày 23 tháng 11 năm 2020
Lãnh đạo đơn vị
(Đã ký)
PGS.TS Nguyễn Thanh Phương
14588706