TB đăng ký mở lớp theo yêu cầu trong HK1 năm học 2021-2022
THÔNG BÁO

V/v: Đề xuất các môn học xin mở lớp theo yêu cầu HK1 năm học 2021-2022

 
Nhằm hỗ trợ sinh viên kịp tiến độ học tập, Viện kỹ thuật Hutech tạo link Google Form nhằm thống kế các môn học chuyên ngành (lý thuyết và đồ án) thuộc Viện kỹ thuật Hutech quản lý làm căn cứ đề xuất mở lớp theo yêu cầu cho SV trong HK1 năm học 2021-2022.

Điều kiện để được mở lớp theo yêu cầu như sau:
Đối với các học phần lý thuyết:
  • Sỉ số để mở lớp >= 30 sinh viên/ nhóm, trong cùng 1 thời điểm đăng ký học (tiến độ học tập sẽ học theo lịch TKB đính kèm trong trang cá nhân của SV)
  • Các môn học đề xuất mở theo yêu là các môn học chuyên ngành không có trong kế hoạch giảng dạy HK1 NH 21-22
Đối với các học phần đồ án:
  • Không giới hạn số lượng sinh viên đăng ký (tiến độ học tập sẽ theo kế hoạch thực hiện đồ án môn học trong HK1 NH 21-22 trên trang web của Viện kỹ thuật)
  • Các môn học đề xuất mở theo yêu là các môn học chuyên ngành không có trong kế hoạch giảng dạy HK1 NH 21-22
S
TT
Nội dung Mốc thời gian Ghi chú
1 Thời gian đề xuất môn học mở lớp theo yêu cầu trên Google form Đến hết ngày 20/07/2021 Đường link đăng ký:
https://forms.gle/Vukc6tsAEbxyy96K9
 
2 Thời gian công bố kết quả các môn học đủ điều kiện đề xuất mở lớp theo yêu cầu 23/07/2021 Xem thông báo kết quả tại: https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/thong-bao
 
3 Thời gian Viện kỹ thuật đề xuất Phòng Đào tạo-Khảo thí tạo mã lớp các môn học được mở theo yêu cầu cho sinh viên 25/07/2021  
4 Thời gian đăng ký các môn học được đề xuất mở lớp theo yêu cầu trong HK1 NH 21-22 28/07/2021
đến
30/07/2021
Sau khi có kết quả các môn học đủ điều kiện đề xuất mở lớp theo yêu cầu => SV sẽ đăng ký các môn học mở lớp theo yêu cầu này bằng hình thức đăng ký trực tuyến
5 Thời gian hủy đăng ký học phần 04/08/2021
đến

13/08/2021
Việc hủy học phần cần thực hiện trước khi đóng học phí
Hình thức hủy đăng ký học phần qua email
6 Thời gian rút đăng ký học phần 06/09/2021
đến
26/09/2021
Học phí các học phần đã rút không được hoàn lại
7 Thời gian đóng học phí HK1 NH 21-22 04/08/2021
đến
16/08/2021
Hình thức đóng học phí qua ngân hàng
14592112