Thông báo kéo dài thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp - Hk2 năm học 20-21
THÔNG BÁO
Về việc kéo dài thời gian thực hiện Đồ án tốt nghiệp
Học kỳ 2 - năm học 2020-2021
 
Do tình hình dịch bệnh và qua khảo sát ý kiến của SV về việc kéo dài thời gian thực hiện Đồ án Tốt nghiệp (ĐATN) trong HK2 năm học 2020-2021, Viện kỹ thuật đã thu thập được số liệu như sau:
- Tổng số SV thực hiện ĐATN trong HK2 năm học 20-21: 585 sinh viên
- Tổng số SV thực hiện ĐATN tham gia khảo sát: 423/585 sinh viên (72.3%)
- Tổng số SV tham gia khảo sát đồng ý dời thời gian nộp ĐATN sau 03 tuần so với kế hoạch ban đầu: 394/423 sinh viên (93.1%)
Căn cứ vào nhu cầu thực tế khảo sát ý kiến từ SV, Viện kỹ thuật Hutech xin thông báo về việc kéo dài thời gian thực hiện ĐATN trong HK2 năm học 2020-2021 như sau:
 
TT
Nội dung
Mốc thời gian
(điều chỉnh mới)
1
Thời gian thực hiện và hoàn thành Đồ án tốt nghiệp 17/05/21 – 29/08/21
2
Nộp báo cáo ĐATN sau khi được GVHD đồng ý xét duyệt cho ra phản biện
  • Hình thức nộp: Nộp online
Lưu ý: SV scan hoàn chỉnh cuốn báo cáo (dạng file PDF) theo đúng quy định trình bày báo cáo của Trường.
30/08/21 – 05/09/21
3
Công bố DSSV đủ điều kiện phản biện (Đăng trên trang web của Viện kỹ thuật) 06/09/21 - 08/09/21
4
Chấm phản biện ĐATN & nộp phiếu chấm Đồ án TN về Viện 09/09/21 – 18/09/21
5
Công tác chuẩn bị hồ sơ hội đồng ĐATN 19/09/21 – 24/09/21
6
Công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện bảo vệ đồ án tốt nghiệp
22/09/21
7
Sinh viên chuẩn bị phòng hội đồng và khu vực bố trí sản phẩm Đồ án tốt nghiệp
24/09/21
8
Techshow 2021 (Dự kiến)
  • Ngày hội Techshow & kết nối DN lần thứ 5
  • Ngày đánh giá hội đồng (mỗi nhóm đề tài in 01 cuốn báo cáo  và đem lên phòng HĐ đánh giá)
 
Thứ 7, ngày 25/09/21
 
Chủ nhật, ngày 26/09/21
9
Nộp lại cuốn báo cáo Đồ án TN tại văn phòng Viện (bản chính thức sau khi đã chỉnh sửa theo góp ý của HĐ)
  • Thành viên đi đủ và ký tên vào danh sách ký nộp
  • Nộp biên bản xác nhận đã chỉnh sửa LVTN (có đầy đủ chữ ký của GVHD và các thành viên trong nhóm)
27/09/21 – 04/10/21
14592217