THÔNG BÁO THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC_HỌC KỲ HÈ_NĂM HỌC 2020-2021 (cập nhật ngày 09.08.2021)
THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2020-2021
 
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (7 tuần: từ ngày 26/7/2021 – 12/9/2021):
• Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 26/07/2021 - 01/08/2021 (Theo lịch trong file đính kèm)
• Thời gian thực hiện: Từ 02/8/2021 -05/9/2021
• Thời gian GVHD tổ chức bảo vệ đồ án môn học: Từ 06/9/2021-12/9/2021
• Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 13/9/2021-15/9/2021

2. Danh sách GVHD: Sinh viên xem file đính kèm

3. Lưu ý :
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học: Phiếu giao đề tài + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo, và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Hình thức thực hiện đồ án: Online
 
                                                                                    Viện Kỹ thuật HUTECH
                                                                                             Viện trưởng
                                                                                                  (Đã ký)
                                                                             PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14592292