Thông báo KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP_HỌC KỲ 1_NĂM HỌC 2021-2022
 
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021

1. Thời gian thực tập:
Sinh viên TTTN từ ngày 18/10/2021 đến ngày 12/12/2021.
 
2. Giảng viên hướng dẫn (GVHD), Đề cương thực tập và Giấy giới thiệu (GGT):
  • Viện đã phân công GVHD (xem Danh sách đính kèm) và sẽ liên hệ GVHD từ ngày 11/10/2021 – 15/10/2021.
  • GVHD và Sinh viên thống nhất về Doanh nghiệp thực tập và phản hồi về Viện cùng đề cương thực tập nộp về Văn phòng Viện. (trước ngày 20/10/2021)
  • Nhận lại đề cương thực tập đã được phê duyệt: hết ngày 28/10/2021.  
 3. Các mốc thời gian Thực tập tốt nghiệp cụ thể:
TT Nội dung Thời gian Ghi chú
1 Sinh viên hệ GVHD 11/10/2021 – 14/10/2021  
2 Nộp đề cương thực tập 15/10/2021 – 20/10/2021 Theo link bên dưới và mẫu tại Website Viện
3 Thời gian thực tập 18/10/2021 - 12/12/2021 Theo hướng dẫn của GVHD
4 Liên hệ Giảng viên hướng dẫn chấm điểm 13/12/2021 – 17/12/2021  
5 Nộp báo cáo thực tập 20/12/2021 – 24/12/2021 Sẽ có thông báo cụ thể về hình thức nộp sau
 


4. Lưu ý
  • Sinh viên thực hiện nghiêm túc theo Kế hoạch đã thông báo.
  • Sinh viên xem các biểu mẫu và hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tại Website Viện Kỹ thuật. (https://www.hutech.edu.vn/vienkythuat/index.php/sinh-vien/bieu-mau/14562892-bieu-mau-thuc-tap-tot-nghiep)
  • Sinh viên nộp Đề cương thực tập: (https://forms.gle/dvgZbxJfukeHtE3J9)
  • Sinh viên có thắc mắc vui lòng liên hệ Văn phòng Viện Kỹ thuật hoặc SĐT 0287 7101 2368 gặp Cô Tuyết Mai để được giải đáp.

                                                                                       Tp.HCM, ngày 22 tháng 9 năm 2021
                                                                                                          Lãnh đạo Viện

                                                                                                                (đã ký)

                                                                                       PGS.TS NGUYỄN THANH PHƯƠNG


 
14596467