V.KT_THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HOC KỲ 1 ĐỢT B NĂM HỌC 2021 -2022 (cập nhật 19.11.2021)
THÔNG BÁO 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỌC KỲ 1 ĐỢT B NĂM HỌC 2021-2022
 
1. Kế hoạch thực hiện đồ án môn học (08 tuần: từ ngày 22/11/2021 - 16/01/2022):
• Thời gian SV gặp GVHD nhận đề tài đồ án môn học: Từ ngày 
19/11/2021 - 21/11/2022 (Theo lịch trong file đính kèm)_Gặp GV giao đề tài qua google meet.
• Thời gian thực hiện: Từ 
22/11/2021 - 16/01/2022
• Thời gian GVHD tổ chức bảo vệ đồ án môn học: Từ 17/01/2022 -23/01/2022
• Thời gian GVHD nộp điểm về Viện: 24/01/2022 - 26/01/2022
2. Danh sách GVHD: Sinh viên xem file đính kèm

3. Lưu ý :
  • Các biểu mẫu cần có khi thực hiện đồ án môn học: Phiếu giao đề tài + Phiếu theo dõi tiến độ & đánh giá kết quả. (Hai phiếu này sẽ được đóng vào trong cuốn báo cáo, và có đầy đủ chữ ký của GVHD).
  • Hình thức thực hiện đồ án: Online
 
                                                                                    Viện Kỹ thuật HUTECH
                                                                                             Viện trưởng
                                                                                                  (Đã ký)
                                                                             PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương
14598332