THÔNG BÁO MỚI
Danh sách phân nhóm Đồ án môn học_10HDC12,10HDC34,10HDT1,10HDT2,11HCT1 Lưu ý: sinh viên tự liên hệ và gặp giáo viên hướng dẫn từ ngày 10/10/2011
Danh sách phân nhóm Đồ án môn học_09LDDT1L,10LDDT1L Lưu ý: sinh viên tự liên hệ và gặp giáo viên hướng dẫn từ ngày 10/10/2011
Danh sách phân nhóm Đồ án môn học_08VDC2,08VDT12 Lưu ý: sinh viên tự liên hệ và gặp giáo viên hướng dẫn từ ngày 10/10/2011
TB khẩn gửi SV Quang Tuệ và Việt Long 10VDT1 2 SV liên hệ Khoa để nhận số điện thoại của Thầy Nguyễn Quý để thầy kèm học Giải tích mạch điện 1 trước 28/11/2011.
Danh sách phân nhóm Đồ án môn học_09CDT123 Lưu ý: sinh viên tự liên hệ và gặp giáo viên hướng dẫn từ ngày 10/10/2011
Danh sách phân nhóm Đồ án môn học_08DDC,DTD,DCK Lưu ý: sinh viên tự liên hệ và gặp giáo viên hướng dẫn từ ngày 10/10/2011
UNIVERSITY PARTNERSHIPS