THÔNG BÁO MỚI
Thông báo danh sách chia nhóm Đồ án Hệ thống tự động lớp 08DCT+08DCK TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHOA CƠ - ĐIỆN – ĐIỆN TỬ BỘ MÔN KTCK -----------------------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------...
Kế hoạch thực hiện ĐATN khóa 2007,2008_hệ đại học và cao đẳng chính quy ban ngày Lưu ý: sinh viên đủ điều kiện nhận ĐATN theo như kế hoạch ( xem file ) nộp bảng điểm tổng hợp về văn phòng khoa từ ngày ra thông báo đến hết ngày 22/09/2011. Đối với sinh viên các khóa trước phải nộp kèm theo đơn xin...
Danh sách và phân phòng thi tốt nghiệp liên thông ngày 18-9-2011 (Các lớp tại chức và chính quy đã tải rồi)
Danh sách phân nhóm Đồ án môn học 3 _lớp 07VDC2 Lưu ý; sinh viên liên hệ với giáo viên hướng dẫn theo danh sách phân nhóm ( xem file )
UNIVERSITY PARTNERSHIPS