Tri thức - Đạo đức - Sáng tạo
*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)
Ngành xét tuyển:
Theo tổ hợp 3 môn
Tổ hợp môn xét tuyển:
Môn 1
Môn 2
Môn 3
Tổng điểm
Điểm trung bình lớp 12
Theo điểm TB chung cả năm
Điểm TB chung lớp 12:
*Lưu ý: Sinh viên bắt buộc điền đầy đủ những mục có dấu (*)

Bạn biết đến HUTECH thông qua các kênh nào sau đây? (có thể click chọn nhiều kênh)