Chức năng - Nhiệm vụ

           Buổi tập huấn xây dựng khóa học điện tử với Viện KHUD Hutech
Buổi tập huấn Khóa học điện tử với Viện KHUD HUTECH 
1. Chức năng
 • Nghiên cứu và phát triển dạy học số.
 • Lập kế hoạch, hỗ trợ xây dựng và triển khai các khóa học trực tuyến.
 • Tập huấn về việc xây dựng khóa học trực tuyến cho Giảng viên, sinh viên.
 • Quản lý và vận hành nền tảng dạy học số trực tuyến.
 • Tổ chức khai thác, thương mại hóa các lớp dạy học số.
 • Thực hiện, hợp tác thực hiện các dự án, dịch vụ trong và ngoài nước về dạy học số.
 • Phối hợp truyền thông về dạy học số hoặc sử dụng các phương tiện dạy học số để truyền thông công tác chung của đơn vị.
2. Nhiệm vụ
 • Tư vấn cho nhà trường về chiến lược lĩnh vực dạy học số.
 • Nghiên cứu, khảo sát và thử nghiệm các phương pháp và mô hình dạy học số.
 • Phối hợp các đơn vị xây dựng quy chế dạy học số.
 • Lập kế hoạch xây dựng, đánh giá và triển khai các khóa học dạy học số.
 • Quản lý và sử dụng trang thiết bị dạy học số để xây dựng các học liệu điện tử hiệu quả, biên tập hình ảnh, âm thanh hoặc các tài liệu số khác để hỗ trợ công tác dạy học số.
 • Phối hợp các đơn vị chức năng để khai thác hiệu quả các phương tiện dạy học số trong các công tác liên quan.
 • Phối hợp các bộ phận liên quan để triển khai cài đặt, quản trị và nâng cấp nền tảng dạy học số trực tuyến (phần cứng và phần mềm) đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, ổn định.
 • Hỗ trợ người sử dụng các khóa học dạy học số.
 • Khảo sát, đánh giá quá trình dạy học số nhằm phát triển dạy học số hiệu quả.
 • Hợp tác với các đơn vị trong và ngoài trường để viết dự án, thực hiện dự án về dạy học số.
 • Lập kế hoạch và triển khai kế hoạch thương mại hóa dạy học số, phát triển thị trường dạy học số.
 • Tổ chức các sự kiện, hội thảo liên quan đến dạy học số.
 • Thực hiện các công tác khác chung trong cơ quan khi được phân công.
14603844
×