TIN HUTECH

TIPs Học vụ - Cách tính điểm học phần

TIPs Học vụ - Cách tính điểm học phần

Kể từ năm học 2017 – 2018, Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) triển khai cách tính điểm học phần mới. Nhằm cập nhật thông tin đến toàn thể các bạn sinh viên, Nhà trường cung cấp các TIPs Học vụ - Cách tính điểm học phần như sau.

Banner Tư vấn trực tuyến