Kiểm định chương trình đào tạo
Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 9/2019, HUTECH tiến hành thực hiện chương trình kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí với ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán trình độ Đại học, đạt kết quả 96% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu.
 
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Giấy chứng nhận ngành Kế toán đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật điện đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 11/2019, ngành Quản trị doanh doanh và ngành Kỹ thuật điện của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí, đạt kết quả 82% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu.
 

 
Giấy chứng nhận ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điện đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

 
Ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 10/2020, ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt 88%, ngành Luật kinh tế đạt 90% và ngành Kỹ thuật cơ khí đạt 94%.


Giấy chứng nhận ngành Luật kinh tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật cơ khí đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Tháng 12/2020, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt 88%, ngành Kỹ thuật xây dựng đạt 88% và ngành Thiết kế thời trang đạt 90%.

Giấy chứng nhận ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật xây dựng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Giấy chứng nhận ngành Thiết kế thời trang đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Marketing, Công nghệ sinh học, Tâm lý học, Tài chính - Ngân hàng và Kiến trúc đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 3/2021 và tháng 11/2021, 06 ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Marketing, Công nghệ sinh học, Tâm lý học, Tài chính - Ngân hàng và Kiến trúc được đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 11 tiêu chí với 50 tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt tỷ lệ 96%, ngành Marketing đạt tỷ lệ 94%, ngành Công nghệ sinh học đạt tỷ lệ 92%, ngành Tâm lý học đạt tỷ lệ 92%, Tài chính - Ngân hàng đạt tỷ lệ 96% và Kiến trúc đạt tỷ lệ 94%.


Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Marketing đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Công nghệ sinh học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Tâm lý học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Tài chính - Ngân hàng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


Giấy chứng nhận ngành Kiến trúc đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
 
Ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm và Kỹ thuật cơ điện tử được đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Tháng 10/2021, 04 ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm và Kỹ thuật cơ điện tử được đánh giá kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á - ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA).


Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Kỹ thuật cơ điện tử


Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Anh


Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ thực phẩmGiấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Kỹ thuật môi trường
14583300