Kiểm định chương trình đào tạo

Ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán đạt kiểm định trình độ Thạc sĩ & chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 9/2019, HUTECH tiến hành thực hiện chương trình kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí với ngành Công nghệ thông tin và ngành Kế toán trình độ Đại học, đạt kết quả 96% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu ở chất lượng chương trình đào tạo và đạt 86% tỷ lệ các tiêu chí ở chương trình Thạc sĩ.
Kiểm định chương trình đào tạo 4
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 11
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ thông tin đạt chuẩn kiểm định trình độ Thạc sĩ
Kiểm định chương trình đào tạo 22
Giấy chứng nhận ngành Kế toán đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 33
Giấy chứng nhận ngành Kế toán đạt chuẩn kiểm định trình độ Thạc sĩ
Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kỹ thuật điện đạt kiểm định trình độ Thạc sĩ & chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 11/2019, ngành Quản trị doanh doanh và ngành Kỹ thuật điện của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí, đạt kết quả 82% tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu ở chất lượng chương trình đào tạo và đạt 86% tỷ lệ các tiêu chí ở chương trình Thạc sĩ.
Kiểm định chương trình đào tạo 38
Giấy chứng nhận ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Kiểm định chương trình đào tạo 41
Giấy chứng nhận ngành Quản trị kinh doanh đạt chuẩn kiểm định trình độ Thạc sĩ

Kiểm định chương trình đào tạo 49
Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điện đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 53
Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điện đạt chuẩn kiểm định trình độ Thạc sĩ
Ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 10/2020, ngành Luật kinh tế, Kỹ thuật cơ khí và Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt 88%, ngành Luật kinh tế đạt 90% và ngành Kỹ thuật cơ khí đạt 94%.

Kiểm định chương trình đào tạo 63
Giấy chứng nhận ngành Luật kinh tế đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 69
Giấy chứng nhận ngành Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 75

Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật cơ khí đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Tháng 12/2020, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật xây dựng và Thiết kế thời trang của HUTECH được tiến hành kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt 88%, ngành Kỹ thuật xây dựng đạt 88% và ngành Thiết kế thời trang đạt 90%.

Kiểm định chương trình đào tạo 89
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 97
Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật xây dựng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 104
Giấy chứng nhận ngành Thiết kế thời trang đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Marketing, Công nghệ sinh học, Tâm lý học, Tài chính - Ngân hàng và Kiến trúc đạt kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Tháng 3/2021 và tháng 11/2021, 06 ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Marketing, Công nghệ sinh học, Tâm lý học, Tài chính - Ngân hàng và Kiến trúc được đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo 11 tiêu chí với 50 tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Tỷ lệ các tiêu chí thỏa yêu cầu như sau: ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt tỷ lệ 96%, ngành Marketing đạt tỷ lệ 94%, ngành Công nghệ sinh học đạt tỷ lệ 92%, ngành Tâm lý học đạt tỷ lệ 92%, Tài chính - Ngân hàng đạt tỷ lệ 96% và Kiến trúc đạt tỷ lệ 94%.

Kiểm định chương trình đào tạo 113
Giấy chứng nhận ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 119
Giấy chứng nhận ngành Marketing đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 123
Giấy chứng nhận ngành Công nghệ sinh học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 127
Giấy chứng nhận ngành Tâm lý học đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 131
Giấy chứng nhận ngành Tài chính - Ngân hàng đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

Kiểm định chương trình đào tạo 135
Giấy chứng nhận ngành Kiến trúc đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm và Kỹ thuật cơ điện tử được đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

Tháng 10/2021, 04 ngành Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật môi trường, Công nghệ thực phẩm và Kỹ thuật cơ điện tử được đánh giá kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới các trường đại học khu vực Đông Nam Á - ASEAN University Network - Quality Assurance (AUN-QA).

Kiểm định chương trình đào tạo 145
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Kỹ thuật cơ điện tử

Kiểm định chương trình đào tạo 151
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Ngôn ngữ Anh

Kiểm định chương trình đào tạo 155
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Công nghệ thực phẩm


Kiểm định chương trình đào tạo 159
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA ngành Kỹ thuật môi trường
14583300
widget avatar
Đại học HUTECH

HUTECH chào bạn!
Mời bạn gửi thắc mắc của mình tại đây để được giải đáp nhanh chóng nhé!

×