Tin Tức Sự Kiện
THÔNG BÁO SINH VIÊN NỘP PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KTXD VÀ NGÀNH DD&CN

SINH VIÊN NỘP PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ GIỮA KÌ VỀ VĂN PHÒNG KHOA XÂY DỰNG - ĐỐI VỚI NGÀNH KINH TẾ XÂY DỰNG: NỘP TỪ NGÀY 23/07/2018 ĐẾN 11H NGÀY 28/07/2018. - ĐỐI VỚI NGÀNH DD&CN LỚP 15D2XD02 ĐỢT 1: NỘP TỪ NGÀY 23/07/2018 ĐẾN 11H NGÀY 28/07/2018. - ĐỐI VỚI NGÀNH DD&CN LỚP 15D2XD02...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC